Oldaltérkép   Nyomtatási nézet  

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Borsodszentgyörgyi Tagiskola

Home > Dokumentumok > Házirend

Házirend

 

Házirend 2017.                                                                                                                                            

   

  

A  GÁRDONYI  GÉZA    

KATOLIKUS  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  

BORSODSZENTGYÖRGYI 

TAGISKOLÁJÁNAK  

  

  

  

HÁZIRENDJE 

  

  

  

  

  

  

2015. 

 

I.  A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok

  

1. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.                       

A tanítás előtti gyülekező helye: 7:45-kor az udvaron. Az osztálytermekbe reggel 7:45 órától lehet bemenni.       

 

2. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 1. óra:     8:00 – 8:45                szünet:     8:45 – 9:00 
 2. óra:     9:00 – 9:45                szünet:     9:45 – 9:55 
 3. óra:     9:55 – 10:40              szünet:   10:40 – 10:50 
 4. óra:   10:50 – 11:35              szünet:.  11:35 – 11:45 
 5. óra:   11:45 – 12:30              szünet:   12:30 – 12:45 
 6. óra:   12:45 – 13:30              szünet:   13:30 - 13:40 
 7. óra:   13:40 – 14:25 

 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. Az 1. óra előtt 5 perccel valamint 2. óra előtt 5 perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. 

A tanítás reggel 8:00 órától 14:25 óráig tart.. Az egyéb foglalkozások legkésőbb 16:00-kor befejeződnek. 

 

 1. Az osztályok, tanulócsoportok az adott napi első tanórájuk elején imádkozzák el az órát

tartó nevelővel a tanítás előtti imát, az utolsó tanórájuk végén a tanítás utáni imát. 

 

 1. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron, délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vagy a foglalkozást vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

                                                                                      

 1. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el. Rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásos engedélyével lehetséges. A tanulónak távozáskor a kilépőt le kell adnia az iskola titkárának.  

                                                                                      

 1. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni.  

                                      

 1. Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját nyitva kell hagyni. A tanteremben csak a hetesek maradhatnak.  

                                      

 1. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg.   

 

 1. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként két-két hetes, 1 napos. A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A tanulói ügyeleteseket a szülői hozzájáruló nyilatkozatok ismeretében az osztályfőnök osztja be.  
 2. A hetesek feladata, hogy minden tanítási óra előtt vegyék számba a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról tegyenek jelentést az órát tartó pedagógusnak. Ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum 5 perccel, jelentik a tanári szobában. Gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságáról, a cipős szekrény rendben tartásáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az órát tartó pedagógusnak vagy az iskolavezetésnek. 

                                      

 1. A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást büntetik.       

 

 1. Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve legalább három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára.  

                                      

 1. A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.  

                                                                          

 1. A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a szemetet a padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tantermet rendben hagyják el a tanulók.       

 

 1. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja. Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza, vagy ártalmas az egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át.  

                                                                          

 1. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos.    

 

 1. Tanítási órákon, az óraközi szünetekben és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon, walkman, MP3-, MP4-MP5 lejátszó és bármilyen hordozható digitális lejátszó használata tilos.  

                                                              

 1. Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, napraforgó- és tökmag, kártya, dohány, szeszes ital, drog, gyúlékony vegyszer, robbanószerek, rágó, gyógyszer, amelyet nem orvosi rendelvényre szed.  

 

 1. Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a naplóban rögzítik. Ezenkívül kémia, fizika, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.       

 

 1. A pedagógusok a védő-óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.   

                                                                          

 1. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása minden diák számára kötelező.  

                                                                          

  

II.  A tanulók jogai és kötelességei

  

Iskolánk katolikus egyházi intézmény. Hivatását, céljait csak akkor töltheti be, ha külső és belső rendjében, megnyilatkozásaiban a Szentírás tanításának és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. Iskolánk minden tagjának – diákjának, tanárának és más dolgozójának – komoly felelőssége, hogy magatartásával és cselekedeteivel példát mutasson a környező társadalom számára. Az alábbi szabályok megtartásának kötelezettsége nemcsak az iskolában érvényes, hanem időben és térben azon kívül is. 

  

 1. A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen

tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit.    

 

 1. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően illetik meg a tanulót.   

 

 1. A tanuló joga, hogy emberi személyiségében az iskola részéről semmilyen hátrányos

szociális, faji, nemzetségi, vallási és nemi megkülönbözetés ne érje. 

 

 1. A tanulónak joga van arra, hogy iskolánk oktatási-nevelési folyamatában, a hitben való növekedést elősegítő hitismeretekhez jusson és a keresztény élethez tartozó vallásos gyakorlatokat elsajátítsa.  

 

 1. Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője – a 14. életévét betöltött tanuló esetén a tanulóval egyetértésben – megállapodhat az intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített dolog tulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani. Ha tanuló által előállított intézményi tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbe adja, vagy – az adásvétel kivételével – gyümölcsözteti (hasznait szedi), a bevétel 100 %-a illeti meg a tanulót. Ha a dolgot az intézmény értékesíti, a tanulót a bevételből származó nyereség tekintetében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott díjazás illeti meg.    

 

 1. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.  

 

 1. A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken – az előre megbeszéltek szerinti – ünnepélyes ruhában jelenjen meg.    

 

 1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében folyó oktatást minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.  

                                                                                                  

 1. A térítési díjakat minden hó 10 napjáig utólag kell befizetni az iskolatitkárnál vagy az iskola

ezzel a feladattal megbízott alkalmazottjának.    

 

 1. Az étkezési térítési díjakat havonta utólag, minden hó 10. napjáig kell az élelmezésvezetőnél befizetni.                

 

 1. Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője reggel 8 óráig lemondja.  

                                                                                                  

 1. A támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, továbbá akit az egyik szülője egyedül nevel, vagy akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő.      

 

 1. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában közvetlenül írásban és az osztályfőnökök közreműködésével osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.  

 

 1. A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-áig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.   

 

 1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.      
 2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója, ill. a tagintézményvezető adhat.  

                                                              

 1. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól számított – 10 tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.  

 

 1. A tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztása esetén az iskola értesíti a szülőt és felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot. 

50 óra igazolatlan mulasztás esetén a jegyzőt és a kormányhivatalt kell tájékoztatni a szabálysértésről.                                         

 1. Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra teljes időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak minősül.  

                                                              

 1. Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a szabadon választott programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogyaz iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben.  

                                                              

 1. Az iskolai felvételnél követelménynek számít a gyermek iskolaérettsége, a katolikus keresztény értékek, szellemiség elfogadása a család részéről, túljelentkezés esetén előnyt jelent a  keresztelés megléte, annak keresztlevéllel történő igazolása vagy ennek hiányában a szülő keresztelésre vonatkozó együttműködő hozzáállása. 

 

III.   Az egyéb foglalkozások rendje

  

 1. Az egyéb foglalkozásokra való tanulói részvétel – a szakértői bizottságok szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 10 perc szünetet kell tartani.  

                                                              

 1. Annak a tanulónak, aki a szakértői bizottság szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.  

 

 1. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.  

 

 1. Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 21 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 20 tanulónként 1 pedagógus felügyeljen.   

 

 1. Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem rendbe tételét – a pedagógus felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi.      

  

  

  

IV. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei, valamint a tankönyvkölcsönzéssel, a  

tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdések

  

 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.     

 

 1. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, tanulószobás nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.  

                                                                                     

 1. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.        

 

 1. Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.  

                                                                                     

 1. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói, vagy osztályfőnöki dicséretben részesülnek.    
 2. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.     

 

 1. Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.     
 2. A fegyelmező intézkedések formái: szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés.     

 

 1. Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tettel arányos büntetés, a fokozatosság elve

és a nevelő célzat érvényesül.       

 

 1. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: durva verbális agresszió, a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, drog, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.  

                                                                                                  

 1. Amennyiben az olvasó a könyvtári egységet elveszíti vagy megrongálja, az adott kiadású mű egy másik, kifogástalan példányát kell a könyvtárnak visszaszolgáltatnia. Amennyiben erre nincs mód, az olvasó a mindenkori beszerzési költséget köteles megtéríteni az iskolának. 

 

Az olvasó a tanulói vagy közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése előtt köteles a könyvtári

tartozását rendezni. 

 

A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. 

 

A tartós tankönyvet igénylő tanuló köteles azt a kölcsönzési idő lejártakor mások számára kikölcsönözhető állapotban visszavinni a könyvtárba. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 

 

A kölcsönzött tankönyvet a tanuló 50%-os árkedvezménnyel megvásárolhatja a tantárgy tanulmányi kötelezettségének teljesítését követően. A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni. 

 

A kártérítési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését a tanuló, illetve a szülő kérheti. A kérelem elbírálásáról az iskola igazgatója határoz. A kérelem elutasítása ellen felülbírálati kérelmet terjeszthet elő a tanuló, illetve a szülő. A felülbírálati kérelmet a nevelőtestületből alakított háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: a tanuló osztályfőnöke, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus.  

  

  

V.  Egyéb rendelkezések

  

 1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport stb.  

                                                                                      

 1. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt.      

 

 1. A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal, az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.  

                                                                                      

 1. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete (ellenőrző könyve) a pedagógus számára rendszeresen nem elérhető, a szülő számára kötelező tájékoztatás ajánlott levélben vagy más, az igazgató által elrendelt formában történik.        

 

 1. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak. A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában a következők: szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás, véleményező gyűjtőláda, rendszeres diákönkormányzati értékelés. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.  

                                                  

 1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, a bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják.  

                                                                                      

 1. A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak.     

 

 1. Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal. 

                                                                                      

 1. Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található.  

Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

                                                                                      

  

VI.   Az egészséges életmódra nevelést szolgáló iskolai szabályok

  

  

 1. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a szorgalmi időszak megkezdésekor, valamint szükség esetén életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. 

  

 1. Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika) a pedagógus köteles az első tanórán a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról. 

  

 1. Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon dohányozni, valamint tudatmódosító szereket fogyasztani szigorúan tilos. 

  

 1. Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítéséhez a nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában. 

  

 1. Valamennyi intézményi programon nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

  

 1. Az osztálytanítóknak, a napközis nevelőknek és a szaktanároknak a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell foglalkozniuk. 

 

 1. A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és a tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést követően legalább 15 perc után szabad csak elkezdeni. 

 

 1. Napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén a 8:00 és 16:00 óra közötti szünetet (udvari szünet) a tanulók a pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés keretében töltik el. 

 

 1. A délutáni foglalkozás idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és

a sportlétesítmények használatát. 

 

 1. Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok, gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes fogyasztásra ajánlása, melyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos frissítő ital van. 

 

 1. Az iskola minden programját a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési

program alapján kell tervezni és lebonyolítani. 

  

1. számú melléklet 

  

Etikai kódex

 1. „Köszönni nem szégyen” Az iskola kapujában belépve a felnőtteknek és társaimnak köszönök.  
 2. Minden tanórán megjelenek a szükséges felszereléssel. 
 3. Hiányzásom esetén az elmaradt tananyagot pótolom. 
 4. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásommal segítem. 
 5. Tanárom útmutatásai szerint végzem el a feladataimat 
 6. Mobiltelefonomat az órán a táskámban tartom kikapcsolt állapotban. 
 7. Tudomásul veszem,  hogy a tanítási órákon, a foglalkozásokon társaimnak is joga van ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, így munkájukban én sem zavarhatom őket. 
 8. A tanítási órák előkészítésében, lezárásában, tanárom, osztályfőnököm, szaktanárom útmutatásai szerint veszek részt. 
 9. Fokozottan ügyelek iskolám és környékének tisztaságára. 
 10. Kabátomat, tornafelszerelésemet az osztályfőnököm által megjelölt szekrényben tárolom. 
 11. A hulladékot a hulladékgyűjtőbe teszem. Padomban, folyosói szekrényemben magam tartok rendet az osztályfőnököm utasításai szerint. 
 12. Az intézmény területén úgy viselkedek, hogy nem veszélyeztetem se a magam se a társaim testi épségét. A folyosó jobb oldalán közlekedek, hogy az ellenkező irányból jövőnek is legyen helye. 
 13. Az udvaron kavicsot, köveket nem dobálok, az épület ablakain nem közlekedek és nem dobok ki semmit. 
 14. Személyes holmimra csak én tudok legjobban vigyázni. 
 15. Az általános emberi együttélési szabályokat kötelességem megtartani. Nem önbíráskodhatok; tisztelem tanáraimat és társaim emberi méltóságát. 
 16. Köteles vagyok mindig tisztán, rendesen megjelenni az iskolában. Öltözködésemet, megjelenésemet – a divat szélsőségeit kerülve – a szolid mértéktartás, ápoltság jellemezze. Kozmetikai cikkek közül: rúzst, arc-, szem -  és hajfestéket, körömlakkot, tetoválást, testékszert nem viselek. 
 17. Védem a természetet. 
 18. Kerülöm a trágár, közönséges megnyilvánulásokat. 
 19. Törekszem, hogy jól érthetően, egész mondatokban fejezzem ki a gondolataimat. 
 20. A tanár – diák között felmerülő konfliktus rendezését megfelelő hangnemben, kulturált magatartással kezdeményezem. 
 21. Tanáraimmal szemben tisztelettudóan viselkedem. 
 22. Szüleimet az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztatom, mindent megteszek azért, hogy hiányos vagy téves információk miatt szüleim tanáraimmal ne keveredjenek konfliktusba. 
 23. Törekszem, hogy igényes környezet vegyen körül, ezért rendeltetésszerűen használom a tanterem tartozékait, a mosdót. 
 24. Kulturáltan, fegyelmezetten étkezem. 
 25. Az utazás során az udvariasság, jó modor szabályát betartva használom a tömegközlekedési eszközöket és az iskolabuszt. (Nem hangoskodom, nem tolakszom; átadom a helyemet az idősebbeknek és a gyermekekkel utazóknak és betartom a felnőtt kísérő utasításait.) 
 26. Iskolai rendezvényekről csak a felügyeletet ellátó nevelő engedélyével távozom. 
 27. Igazat mondok, igazságosan cselekszem. 
 28. A közösség aktív tagjaként részt veszek az iskola hagyományainak ápolásában. (Műsorok, vetélkedők, tanulmányi versenyek.) 
 29. Kisebb társaimat segítem a közösségbe beilleszkedni. 
 30. A legfontosabb etikai szabályokat minden körülmények között betartom.        

  

2. számú melléklet 

  

Géptermi rend

 1. A számítógépteremben a jogosultakon kívül - a tanár és a tanórán résztvevő tanulók – más nem tartózkodhat. 
 2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem áramtalanításáért az ott utolsó órát tartó pedagógus a felelős. 
 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért az ott tanító tanár a felelős. 
 4. A gépterembe ételt, italt és napraforgómagot bevinni s ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 
 5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 
 6. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 
 7. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni 
 8. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 
 9. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 
 10. TILOS: 

-                    A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni. - Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

-                    nem legális szoftvert bevinni illetve feltelepíteni a számítógépekre. 

 1. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. 
 2. A termet használó kötelessége, hogy munkájuk végeztével a számítógépet és a hozzátartozó perifériákat kikapcsolja, és olyan állapotban hagyja ott a helyet, ahogy azt átvette. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.

  

VII.  A házirend elfogadásának legitimációs dokumentumai

 • Jelen házirend elfogadását az iskolai diákönkormányzatok véleményezték. A diákönkormányzatok üléséről készült jegyzőkönyvek a házirend elfogadásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 • Jelen házirend elfogadását az iskolai szülői szervezetek véleményezték. Az intézményi szülői közösségek értekezletéről készült jegyzőkönyvek a házirend elfogadásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 • A házirendet a nevelőtestület 2015. ……………..…. napján tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta, döntési jogkörénél fogva e formában elfogadta. 

 

 

Balaton, 2015. ......................... 

  

  

Hitelesítések:  

................................................ 

igazgató 

Mikófalva, 2015. ……………….                                           …………………………………… 

                                                                                                Mikófalvai Tagiskola SZMK nevében 

 

Balaton, 2015. …………………..         ............................................................                Gárdonyi G. Kat. Ált. Isk. Balatoni DÖK nevében   

Borsodszentgyörgy, 2015. …………………..                             ............................................................   

                                                                                                                                    Borsodszentgyörgyi Tagiskola   

                                                                                                                          DÖK nevében   

Balaton, 2015. ……………………                                                     ...................................................   

                                                                                 Gárdonyi G. Kat. Ált. Isk. Balatoni SZMK nevében  

  

  

Borsodszentgyörgy, 2015. …………………..                             ............................................................   

                                                                                                                                   Borsodszentgyörgyi  Tagiskola  

                                                                                                                                               SZMK nevében   

  

Eger, 2015. …………………..  

  

 

.................................................... 

Fenntartó: Egri Főegyházmegye képviseletében  

 

Submenu

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Borsodszentgyörgyi Tagiskola 

 

3623 BORSODSZENTGYÖRGY,
Szentgyörgy út 95.-97.

Telefon: 48/445-523
e-mail: iskbsztgy@gmail.com

tetejére